Rozhodnutí DK ze dne 18.1.2023

Rozhodnutí DK ze dne 18.1.2023

DK zasedala na základě zápisu z utkání Otradov – Hostovice z 15.1.2023. Hosté upozornili do zápisu (text .na zadní straně zápisu) na opakované nasazování hráče domácích Lubomíra Kusého (č.38) o kterém uvádějí, že zároveň hraje vyšší soutěž a proto je jeho start v naší soutěži neoprávněný.

DK vzala v potaz platná pravidla naší soutěže, která byla většinově schválena zástupci mužstev na předsezónní schůzce. Tato pravidla jsou platná pro celý ročník 2022/2023.

  1. Dle článku 1.1 – Právo účasti hráčů v soutěži, písmeno b) se soutěže nemohou zúčastnit hráči, kteří aktivně hrají v jiné registrované soutěži (týká se i meziokresního přeboru).

Několikrát bylo v minulosti diskutováno a vysvětleno, že se jedná o „vyšší soutěže“, přestože nemusí být přímo řízené ČSLH. (Soutěže | Český hokej (ceskyhokej.cz)).

2. Dle článku 7 – Protesty a odvolání je nutné případný protest podat dle schválených pravidel.

Protože nebyla splněna podmínka 2), DK ustoupila od dalšího řešení.

Vaše DK


Komentář vedení ligy a DK

Předpokládáme, že hostům nejde o případnou kontumaci utkání, ale hlavně o upozornění na porušování pravidel. K tomuto upozornění se přidává i vedení LNS a apeluje na všechny funkcionáře a hráče, aby ctili pravidla, která jsme si společně schválili. (zástupci všech mužstev si je schválila) Přece nechceme úmyslně porušovat pravidla, která jsme přijali za svá. Možná budete někteří apelovat na nedostatek hráčů, ale jistě chápete, že pravidla nelze měnit v průběhu soutěže. Stejně tak nechceme, abychom tvořili šíleně komplikovaná pravidla, aby nikdo nemohl najít skulinu pro jejich porušování. To přece není smyslem této soutěže!

Dále bychom chtěli upozornit, že DK nepřísluší, aby sama zajišťovala případné „důkazy“ o porušování pravidel. Toto je na tom, kdo podává protest. Stejně tak, když jsem zapisoval hráče na soupisku pro tuto sezónu, tak jsem neověřoval (ani nebudu) zdali je případný start hráče oprávněný či nikoliv. To je na vedoucím mužstva, který o zápis hráče požádá.

Věřím, že tuto sezónu dohrajeme dle platných pravidel a nikdo nedá dodržováním pravidel nikomu záminku k jakémukoliv podezření.

Vedení LNS

Výňatek z pravidel, článek 1.1

Článek 1.1 – Právo účasti hráčů v soutěži
a) Soutěže se mohou zúčastnit hráči (hráčky) od 16 let (do 18 let se souhlasem rodičů). Všichni startují na vlastní
nebezpečí, což potvrzují uvedením na soupisku družstva MHL Skuteč a zároveň souhlasí se zveřejněním
osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození) na webových stránkách ligy. Registrované hráčky nastupují
bez omezení. Pokud hráč hrál registrovanou soutěž a poté začal hrát v MHL (byl zapsán na soupisku do 31.12.)
není to přestupek proti pravidlům. V každém družstvu můžou být maximálně tři hráči se statusem
registrovaného hráče (R), kteří nastoupí do utkání.
b) Soutěže se nemohou zúčastnit hráči, kteří po zapsání na soupisku MHL aktivně hrají v registrované soutěži (tyká
se i meziokresního přeboru). Hráč, neuvedený v seznamu hráčů – v „tištěné“ podobě zápisu o utkání, nemůže
nastoupit k utkání!
c) Status registrovaného hráče (R) – hráč který hrál registrovanou soutěž mužů od úrovně kraje (KSM, KLM),
extraligu + ligu juniorů a extraligu + ligu dorostu. Status registrovaného hráče po dovršení 35 let věku se ruší.
d) Brankáři se můžou využívat ve více družstvech – můžou být na více soupiskách

Výňatek z pravidel čl.7

Článek 7 – Protesty a odvolání
Soutěž organizuje pomocí ustavených odborných komisí řídicího orgánu – STK, DK, KR. Proti rozhodnutí komise nebo
proti porušování regulérnosti soutěže, porušení řádů a nebo porušení Pravidel LH může jednotlivec (hráč,
funkcionář, rozhodčí) nebo kolektiv podat:
a) PROTEST
proti porušování regulérnosti soutěže porušením řádů a nebo porušení pravidel LH
Protest, který má souvislost s konkrétním utkáním, sepodává přímo řídicímu orgánu e-mailem, nejpozději druhý
pracovní den po utkání.
Podání a projednání protestu se řídí ustanoveními a musí být doplněn peněžitým vkladem ve výši 300,- Kč
Protest, nesplňující náležitosti dle uvedených ustanovení, nebude projednáván!
b) ODVOLÁNÍ proti rozhodnutí komise
Odvolání proti rozhodnutí odborné komise (STK, DK, KR) se podává se k VV MHL SKUTEČ. Je nutno jej podat
písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení nebo oznámení rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek
na uložený trest a musí být doplněno peněžitým vkladem ve výši 500,- Kč
Pro úhradu peněžitého vkladu, který je spojen s podáním PROTESTU nebo ODVOLÁNÍ, nelze
použít kauci, kterou kluby složily před zahájením .